Beleidsplan 2023

1. Doelstellingen van Stichting Team Onbeperkt

 

Stichting Team Onbeperkt  is gevestigd aan de Rooseveltlaan 150 (4624 DE )  te Bergen op Zoom.

De doelstelling van Stichting Team Onbeperkt is:

We willen dat mensen in West-Brabant en Tholen met een afstand tot de arbeidsmarkt volledig onderdeel uitmaken van de werkende maatschappij en we willen stimuleren dat iedereen daaraan meer kan bijdragen: de overheid, instanties, kandidaten zelf en het bedrijfsleven, de smeerolie in het systeem. Door Stichting Team Onbeperkt worden belangen van alle stakeholders ingezet voor één gemeenschappelijk doel: een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet!

Dit willen we bereiken door:

 • Partijen met elkaar te verbinden;
 • Het stimuleren van werkgevers om mensen met een beperking deel te laten nemen aan het arbeidsproces;
 • Het stimuleren van mensen met een beperking deel te laten nemen aan het arbeidsproces;
 • Over het belang te communiceren van een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet;
 • De laatste obstakels weg te nemen richting een baan met een contract. Bijvoorbeeld door het bekostigen van een opleiding, reiskosten, begeleiding of iets concreets als een fiets;
 • Het werven van fondsen om bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • We streven naar het werken met vaste partners
 
Doelstelling 2023
 
 • We willen minimaal 1 persoon concreet helpen duurzaam deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
 • Fondsenwerving via het evenement ‘Eifel’

2. Wijze van werving van gelden

Stichting Team Onbeperkt  ontvangt haar inkomsten door :

 • donaties van particulieren;
 • donaties van bedrijven;
 • het organiseren van acties om middelen en naamsbekendheid te verwerven.

3. Beheer van het vermogen bestuur. 

Stichting Team Onbeperkt heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit zes personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie leden.

– Voorzitter is de heer Wilhelmus Maria Johanna Dircken;

– Secretaris is de heer Ronnie Johannes Cornelis Franciscus Verhofstad;

– Penningmeester is de heer Petrus Alphonsus Johannes Maria Verheijen.

– Andreas Jan Cornelis Polfliet

– Wilhelmus Josef Maas

– Wilhelmina Henrica Maria van den Bergh


Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Activiteiten bestuur

Vergaderen

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
 2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 1. Jaarlijks een begroting opstellen;
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 3. Beheren van de gelden;
 4. Besteden van de gelden en het creëren van projecten/ voorzieningen.

4. besteding van het vermogen 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Team Onbeperkt.

 1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
 2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.
 3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.