Beleidsplan Team Onbepekt

1. Doelstellingen van Stichting Team Onbeperkt

Stichting Team Onbeperkt  is gevestigd aan de Rooseveltlaan 150 (4624 DE )  te Bergen op Zoom.

De doelstellingen van Stichting Team Onbeperkt zijn:

–           Het stimuleren van mensen met een beperking deel te doen nemen aan het arbeidsproces;

–           Het stimuleren van werkgevers om mensen met een beperking deel te laten nemen aan het

             arbeidsproces;

–           Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband

             houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door;

 • het ontwikkelen en delen van kennis over de arbeidsmogelijkheden voor mensen met een beperking;
 • bedrijven, instellingen en organisaties te wijzen op de mogelijkheden en te stimuleren om mensen
   met een beperking aan deel te laten nemen aan het arbeidsproces;
 • het verwerven van fondsen om daadwerkelijke deelname voor mensen met een beperking aan het
  arbeidsproces mogelijk te maken;
 • en alle overige wettelijke middelen.


2. Wijze van werving van gelden

 

Stichting Team Onbeperkt  ontvangt haar inkomsten door :

 • donaties van particulieren;
 • donaties van bedrijven;
 • Het organiseren van acties om middelen en naamsbekendheid te verwerven.

 

3. Beheer van het vermogen

 

 

Bestuur

Stichting Team Onbeperkt heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het

vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een

penningmeester.

                – Voorzitter is de heer Wilhelmus Jozef Maas;

                – Secretaris is de heer Ronnie Johannes Cornelis Franciscus Verhofstad;

                – Penningmeester is de heer Petrus Alphonsus Johannes Maria Verheijen.

 

 

Activiteiten bestuur:

 

Vergaderen

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan

worden notulen opgemaakt.

 

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
 2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
 

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn

onder meer:

 1. Jaarlijks een begroting opstellen;
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 3. Beheren van de gelden;
 4. Besteden van de gelden en het creëren van projecten/ voorzieningen.
 

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

 

 

4. Besteding van het vermogen

 

 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Team Onbeperkt.

 1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te

             compenseren.

 1. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere

             stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen
             stichting.

 1. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer

            aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit
            gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.